Akt notarialny jako szczególny rodzaj dokumentu urzędowego.

Otoczeni zbiurokratyzowaną rzeczywistością wciąż dostajemy lub sami sporządzamy jakieś dokumenty. Wszystkie z nich mają określoną wartość. Wiele z nich przechowujemy skrupulatnie latami, bo są ważne dla naszego funkcjonowania jako istoty społecznej czy prawnej. Dowody tożsamości, świadectwa szkolne i dyplomy uczelni, akty Urzędu Stanu Cywilnego, paszporty chronimy szczególnie, bo musimy je okazać podczas załatwiania spraw urzędowych.
W naszych zbiorach dokumentów posiadamy również akty szczególne. Są to akty notarialne. Ich sporządzanie reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 r.- Prawo o notariacie.
Co to jest akt notarialny?
Akt notarialny jako dokument urzędowy potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej.
Kiedy sporządza się akt notarialny”
Sporządzenie aktu następuje zawsze wtedy, gdy wymaga tego prawo (np. umowa kupna – sprzedaży nieruchomości) lub gdy wynika to z woli stron chcących urzędowo potwierdzić jakąś czynność prawną.
Kto jest uprawniony do wydawania aktów notarialnych?
Akty notarialne ma prawo sporządzać notariusze oraz polscy konsulowie. Ci ostatni mogą to robić wyłącznie pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia od ministra sprawiedliwości. W imieniu konsula wnioskodawcą jest minister spraw zagranicznych.
Jakie są elementy aktu notarialnego?
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo o notariacie każdy akt notarialny powinien składać się z następujących elementów:
1.Dzień, miesiąc, rok sporządzenia aktu. Na wniosek stron można podać dokładną godzinę.
2. Miejsce sporządzenia aktu.
3. Imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza. Jeśli w imieniu notariusza działał jego zastępca lub osoba przez notariusza upoważniona dodatkowo należy podać dane tej osoby.
4. Imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób zawierających akt, albo nazwę i siedzibę gdy stroną jest osoba prawna. Podać należy dane osób działających w imieniu osoby prawnej i/lub pełnomocników.
5. Oświadczenia stron. Jeśli zachodzi taka potrzeba przywołuje się dokumenty okazane przy akcie.
6. Stwierdzenie istotnych faktów i okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu (zapis ten sporządza się na żądanie stron).
7. Podpisy osób biorących udział w akcie oraz obecnych przy jego sporządzaniu.
8. Podpis notariusza.
Jakie dokumenty otrzymują strony?
Zgodnie z prawem oryginał aktu notarialnego nie może być wydany poza miejsce jego przechowywania, tzn. kancelarię notarialną. Uczestnicy postępowania otrzymują wypisy aktu. Wypisy mają to samo brzmienie oraz moc oryginału.
Ile kosztuje akt notarialny?
Przepisy ustawy nie precyzują konkretnie ile kosztuje akt notarialny. Minister sprawiedliwości w rozporządzeniu ustala maksymalne stawki taksy notarialnej. Wysokość opłaty jest więc sprawą indywidualną notariusza. W rozporządzeniu ministra wymienione są wszystkie rodzaje czynności, które mogą mieć formę aktu notarialnego wraz z maksymalnymi stawkami, jakie mogą pobierać notariusze. W przypadku aktu notarialnego, który potwierdza zawarcie umowy kupna – sprzedaży wysokość taksy uzależniona jest od wartości przedmiotu umowy.
Jeśli mamy zawrzeć akt notarialny, którego przedmiotem jest znaczna wartość materialna, warto sprawdzić wysokość taks w różnych kancelariach i wybrać tę najbardziej korzystną dla nas.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here