Ile wynosi stypendium socjalne?

Aby dowiedzieć się ile wynosi stypendium socjalne, należy poznać definicję samego stypendium. Jest to jednostronne świadczenie pieniężne ze strony osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Przyznawane jest za osiągnięcie nadzwyczajnego wyniku w konkretnej dziedzinie nauki lub w celu umożliwienia kontynuacji nauki czy prowadzenia badań naukowych. Dopuszczalne jest podpisanie umowy, która ma na celu określenie dokładnych zasad realizacji danego świadczenia. Istnieje również stypendium socjalne, które z kolei przyznawane jest studentowi lub doktorantowi znajdującemu się w trudnej sytuacji finansowej. Aby student lub doktorant otrzymał takową pomoc, analizowane są dochody, które mają na celu ustalenie czy kwalifikuje się on do otrzymania pomocy. O stypendium socjalne można się ubiegać będąc studentem studiów zaocznych, wieczorowych lub stacjonarnych; na studiach licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich niezależnie od wieku. Wartość stypendium na różnych uczelniach się różni, gdyż zależy m.in od ilości studentów kwalifikujących się do otrzymania danego świadczenia. Student ma prawo ubiegać się o stypendium, jeżeli miesięczny dochód na członka rodziny netto nie przekroczy kwoty 1043 złotych (w przybliżeniu, na podstawie danych różnych uczelni). Świeży absolwenci liceum z wysokimi wynikami z egzaminu maturalnego pochodzący z niezbyt zamożnych rodzin oraz mieszkający w małym mieście lub wsi (do 20 tysięcy mieszkańców) mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych wypłacane w ratach przez okres 10 miesięcy. Analogicznie, stypendium jest przyznawane studentom 2 roku, którzy wyróżnili się wysokimi wynikami w nauce na pierwszym roku studiowania. Studenci kolejnych lat, studiujący np. na wydziałach ekonomicznych czy technicznych mają możliwość uzyskania tzw. stypendium korporacyjnego, które wspomaga ich finansowo i jednocześnie ma na celu ułatwienie dalszej kariery zawodowej. Studenci kierunków humanistycznych, pod warunkiem uzyskania średniej nie niższej niż 4.0, również mają prawo do otrzymania pomocy finansowej. Podsumowując, trudno jest podać dokładną kwotę miesięcznego stypendium socjalnego, aczkolwiek w przybliżeniu wynosi ono 500 zł. W niektórych przypadkach kwota ta nie jest wystarczająca, dlatego też uczelnie oferują dodatkową pomoc. Mianowicie, jeżeli student nie jest w stanie codziennie dojeżdżać do danego miasta na uczelnię i tym samym jest zmuszony do zamieszania w domu studenckim lub w miejscu innym niż dom studencki (na tzw. stancji), uczelnia oferuje mu wyższe stypendium socjalne. Naturalnie, musi to być udokumentowane umową najmu lub umową o użyczenie lokalu. Odsuwając temat stypendium socjalnego, warto wspomnieć o innym rodzaju pomocy zaoferowanej przez uczelnię- zapomoga. Jest to maksymalnie dwukrotna, doraźna i bezzwrotna pomoc konieczna przejściowo lub z powodu zdarzeń losowych. Wartość zapomogi jest zależna od uczelni, a warunkiem otrzymania takiego świadczenia jest przedstawianie odpowiedniej dokumentacji jak w przypadku stypendium socjalnego oraz dowodu na trudną sytuację lub wypadek losowy. Jak widać, studenci uczelni wyższych mają oferowane różne typy pomocy, a na stypendia przeznaczane jest około 1,5 mld złotych rocznie, co jest w stanie pomóc tym najbardziej potrzebującym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here