Dla kogo emerytura pomostowa?

Słowo emerere pochodzące z języka łacińskiego oznacza „zasłużony”. Mając to na uwadze emeryturę, należy definiować jako zasłużony czas odpoczynku po okresie aktywności zawodowej. Słowo emerytura oznacza również wynagrodzenie wypłacane na starość.
Do wieku XVI emerytury nie były powszechne i dotyczyły wyłącznie wąskiego grona najzamożniejszych. Ówczesne świadczenia emerytalne miały charakter lokat kapitałowych gromadzonych w bankach.
Obecnie ubezpieczenia emerytalne mają charakter powszechny i dotyczą wszystkich zatrudnionych odprowadzających składki do systemu.
Współcześnie emerytury kapitałowe istnieją nadal. W Polsce są one jednym z filarów systemu emerytalnego. Pracownik wpłaca składki i gromadzi kapitał, którym może po osiągnięciu wieku emerytalnego dowolnie dysponować – wypłacić jednorazowo lub pobierać w częściach, co miesiąc. Emerytura kapitałowa na wypadek śmierci uprawnionego jest dziedziczona przez bliskich emeryta.
Emerytury kapitałowe stanowią jednak mały ułamek sytemu. Polski system emerytalny ma bowiem charakter redystrybutywny zwany również repartycyjnym. Składki wszystkich pracowników trafiają do wspólnej puli i wypłacane są na bieżąco tym, którzy już są do świadczeń uprawnieni. Taki system jest swoistym rodzajem umowy międzypokoleniowej, gdzie pracujący „składają się” na emeryturą starszych. Po śmierci emeryta jego składki pozostają w systemie i nie mogą być dziedziczone.
Od 1 października 2017 r. w Polsce z możliwości przejścia na emeryturę mogą skorzystać kobiety po ukończeniu 60 roku życia oraz mężczyźni w wieku co najmniej 65 lat. Jednak ten rodzaj emerytur nie jest jedynym, z którego można w naszym kraju skorzystać. Jednym z wielu jest system emerytur pomostowych.
Co to jest emerytura pomostowa?
To emerytura na którą możemy przejść przed ukończeniem wieku wymaganego ustawą.
Kto może przejść na emeryturą pomostową?
Odpowiedź na to pytanie jest nieco złożona.
Emerytury pomostowe dotyczą osób które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. i mają ukończone w przypadku kobiet 55 lat i mężczyzn – 60 lat życia.
Osoby te powinny legitymować się określonym minimalnym stażem pracy: kobiety 20 lat, mężczyźni – 25.
Dodatkowym warunkiem jest przepracowanie co najmniej 15 lat w warunkach szczególnych lub wykonywanie szczególnego rodzaju pracy. Wykaz prac i warunków szczególnych regulują inne przepisy.
Jak uzyskać emeryturę pomostową?
Należy po spełnieniu powyższych warunków wiekowych i stażowych złożyć wniosek w oddziale ZUS właściwym dla naszego miejsca zamieszkania.
Warunkiem jest rozwiązanie stosunku pracy, którą wykonywaliśmy w pełnym wymiarze czasu, czyli na cały etat.
Ile wynosi emerytura pomostowa?
Wysokość emerytury pomostowej ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest ona zależna od wieku, stażu pracy, lat pracy w warunkach szczególnych, a mówiąc krótko- wysokości zgromadzonego w ZUS kapitału powstałego z wpłacanych przez lata pracy składek. Nie ma górnej granicy wysokości tej emerytury. Najniższą ustala się na poziomie najniższej obowiązującej w kraju emerytury.
Od 1 marca 2018 r. po waloryzacji wysokość świadczenia nie może być niższa niż 1081 zł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here